Skip to content

Crazy blog

No money, no honey, no funny…


1. Qui trình Loadrunner

LẬp kế hoạch -> tạo vuser script -> tạo kịch bản screnario -> chạy kịch bản đó -> monitor kịch bản-> phân tích kết quả

2. Phân tích app: xem có những thành phần gì (hardware, software, database, webserver, browser…), có bao nhiu user kết nối vào hệ thống, OS, …, có những model quan trọng nào để test, ai xài hệ thống, bao nhiu user common task, dữ liệu phân tán…

3. Xác định mục tiêu test

4. Lên kế hoạch test
– Xác định scope của thước đo performance (end to end, network response time, GUI response time, server response time, middleware to server respont time)
– Tạo vuser script , xác định transaction & rendezvous point (nhìu user thực hiện 1 hành động cùng 1 thời điểm)
– Chọn số lượng vuser, type
– Chọn hardware software

Tags:

%d bloggers like this: